sobota, 29 września 2012

Michał,Gabriel,Rafał.

 

29 wrzesień.Święto Trzech Archaniołów.

Michał,Gabriel,Rafał.- modlitwy i rytuały

Archanioł Michał

Wola Boża

Jestem archaniołem pierwszego promienia, 
przewodnią, szafirowoniebieską siłą światła. 
Kto mnie wzywa,
tego otaczam ochroną.
Wraz z moimi anielskimi legionami, 
świetlistym mieczem
i zdolnością jasnego różnicowania 
pomagam każdemu, kto mnie przywołuje.
Wyzwalam was, odpędzam od waszej duszy mroczne demony, 
chronię was,
wzywam was do odwagi i czynu, 
prowadzę was i towarzyszę wam
na drodze ku Bożemu światłu.


Imię Michał oznacza „Któż jak Bóg?” Uważany on jest za anioła sprawiedliwości, odwagi, woli, potęgi i zapału do działania. Według tradycji chrześcijańskiej jest aniołem najwyższym rangą oraz osobi­stym doradcą i pomocnikiem Boga.
Jest anielskim księciem, wy­mienianym z imienia zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie i znanym również w tradycjach pozachrześcijańskich w trzech wiel­kich religiach świata - judaizmie, chrześcijaństwie i islamie - zaj­muje miejsce opiekuna wiernych. Chaldejczycy (Naród mezopotamskiej epoki kulturowej.) przyznawali mu moc niemal boską, Egipcjanie uczynili go patronem Nilu, Celtowie czcili go na długo przed chrystianizacją.

Michał dzierży miecz prawdy i stoi na czele całej braci anielskiej. W Apokalipsie Barucha czytamy, że Michał przechowywał klucz do Niebios, dlatego bez Jego zgody nikt nie mógł przekroczyć wrót niebiańskich. Często jest on przedstawiany jako postawny, silny, młody mężczyzna, którego atrybutem jest miecz służący do walki z demonami. Michał stłumił bunt Szatana i wypędził go z Nieba (Apokalipsa św. Jana 12, 7-9). Święto Michała Archanioła obcho­dzone jest w Kościele 29 września - według wierzeń w tym dniu przebywa on szczególnie blisko Ziemi.

Ludzkość znajdowała się pod przewodnictwem tego archanioła w okresie od 600 do 200 r. p.n.e., a teraz znów od 1879 r. Michał wskazuje człowiekowi drogę powrotną do duchowego królestwa z tą samą energią, którą ludzkość rozwinęła w odniesieniu do swo­jego ziemskiego istnienia. Wspierając się mocą woli Bożej, archa­nioł Michał dąży do tego, aby człowiek odnowił swoje połączenie z tym królestwem.
W ukierunkowaniu człowieka na to, co ducho­we, pomagają mu Lady Faith - ARCHAII WIARY oraz jego niebiańskie legiony.  Michał jest siłą napędową pierwszego, szafiro
wo niebieskiego promienia, jak również wszystkich powstających pla­nów i idei Bożych. Przesyła świadomą decyzję życia zgodnie z wolą Boga.
Archanioł Michał pojawia się w twoim życiu, aby przypomnieć ci
o twoim świetle, twojej odwadze, twojej woli i ogromnych możliwo­
ściach działania. Niezależnie co chciałbyś zacząć robić i na jakim
odcinku swojego życia właśnie się znajdujesz, zachęca cię on do
tego, abyś wypełniał swoje zadania z odwagą, zapałem i siłą. Po­
zwól uskrzydlić się i poprowadzić jego światłu. We wszystkich pla­
nach, które zaczynasz realizować, wręcza ci on miecz umiejętności
jasnego różnicowania i bierze cię pod swoje opiekuńcze skrzydła.
Jest Bożą wolą w działaniu. Gdy postawisz jedynkę (symbol Bo­
skiej Zasady Działania, woli Bożej) przed zerem .(twoja zasada dzia­
łania, twoja wola), otrzymasz 10. Zwiększasz zatem swoją siłę dzie­
sięciokrotnie. Gdy jednak zamienisz cyfry miejscami, czyli postawisz
na pierwszym miejscu swoją wolę, a dopiero potem wolę Bożą,
otrzymasz 01 - posiadasz wówczas dziesięciokrotnie mniej siły
o dziesięciokrotnie zmniejszasz możliwości, które masz do swojej
dyspozycji!
 Boska Zasada działa bowiem z wyższej płaszczyzny niż
człowiek. Poznaj tę siłę! Przywołaj ją! Archanioł Michał wzywa cię
do tego, abyś walczył o swoje prawo.
Jego przesłanie brzmi:                                                             
                                                      WYZNACZCIE SOBIE CELE. 
POZWÓLCIE PROWADZIĆ SIĘ WOLI BOŻEJ.
ZAUFAJCIE DRODZE, 
KTÓRA OTWORZY SIĘ PRZED WAMI.
BOŻA WOLA JEST MĄDRA, JASNA I SŁUŻY 
ZARÓWNO TOBIE, JAK I WSPÓLNEMU DOBRU.
.RYTUAŁ.
-Uwolnienie od niewidzialnych więzów.
Poszukaj sobie spokojnego miejsca, w którym nikt nie będzie ci przeszkadzał. Zapal niebieską świecę,przygotuj miejsce rytuału poprzez oczyszczenie go i usiądź wygodnie na przeciwko świecy.Głęboko wdychaj w siebie światło,aż poczujesz z nim łączność. Wyobraź sobie jak światło to otacza cie i chroni.Zwróć uwagę jakie myśli powstają w twojej głowie w związku z twoim obecnym życiowym zadaniem. Czy istnieje człowiek, z którym masz kłopoty?A może chodzi o jakiś plan,który zamierzasz ostatecznie zrealizować, albo o zmiany,które chciałbyś wreszcie wcielić w życie? Kiedy w twojej głowie powstanie już jakaś konkretna i jasna myśl, przywołaj Michała Archanioła lub odmów modlitwę,w której prosisz go o wsparcie.
Modlitwa.
Ukochany Michale Archaniele,proszę,abyś uwolnił mnie od wszystkich krępujących więzów.Umocnij moją wiarę w dobro tkwiące w ludziach i w boską Opatrzność! Chroń mnie w każdej chwili życia! 
Niech towarzyszy mi zawsze jeden z Twoich aniołów. Spraw,abym niósł pomoc moim bliźnim!
Dziękuję Ci!

Archanioł Gabriel.

Odnowienie.

                                                                   Jestem archaniołem
czystego, kryształowo białego promienia.

Przynoszę przesłanie Nowego Początku.

Kto podąża za tym Bożym światłem,

ten odrodzi się na nowo.

Kto mnie zawoła, tego zawiodę z powrotem

do jego Czystości i Niewinności,

aby kroczył swoją drogą rozwoju

i mógł na nowo

o każdej godzinie, każdego dnia

kierować swe kroki ku Bożemu światłu,
wolny od brzemienia przeszłości!
Nie obawiaj się, jestem zwiastunem Nowych Czasów! 

  Imię Gabriel oznacza Siłę/Moc twórczą Boga. Często jest przed­stawiany jako świetlista postać nadzwyczajnej wielkości, w białej lub lekko niebieskawej szacie, z białymi liliami - symbolem pożegnania z tym, co stare, Nowego Początku, czystości. Gabriel jest archanio­łem narodzenia i wcielenia, jednak również wszechobejmującej wie­dzy i modlitwy.

Przybywa, aby objawiać na Ziemi przesłania Boga. Zwiastował Maryi narodzenie Jezusa, powiadomił pasterzy o narodzeniu Bożego syna. Objawił się Zachariaszowi, ojcu Jana Chrzciciela, i zwiastował mu narodziny syna. Podyktował również Mahometowi Koran, Księgę Objawienia.
Archanioł Gabriel był przewodnikiem ludzkości w latach 1510-1879.
 W tamtym okresie obdarzał ludzkość impulsem po­trzebnym do jej rozwoju - wprowadzał ludzkie dusze w ziemski byt. Działanie archanioła Gabriela, wspierającego ewolucję ludz­kości, zaznaczyło się w ówczesnych odkryciach podróżników, roz­woju nauk przyrodniczych, renesansie nauki i kultury. Człowiek stopniowo czynił sobie Ziemię poddaną i podporządkowywał panujące na niej warunki własnym potrzebom i pragnieniom. Obecnie Gabriel wraz z archaii nadziei (Lady Hope) służy odno­wieniu ludzkości i doprowadzeniu jej do Bożej doskonałości. Pełni też funkcję strażnika białego światła postępu i ewolucji.
Archanioł Gabriel wkracza w twoje życie, aby przypomnieć ci o twojej pierwotnej czystości i niewinności, o twoim pierwotnym. Bożym wzorcu - człowiek został bowiem stworzony na wzór i po­dobieństwo doskonałego Boga. Gabriel objawia ci, że nadszedł czas, abyś zrzucił z siebie brzemię przeszłości.

Wzywa cię, abyś odnowił swoje światło w jasności i czystości, uwalniając swoją duszę od sta
rych, zakorzenionych wzorców. W ten sposób będzie ona promie­niować poprzez ciebie w świat pełnią swojej mocy i piękna. Pozwól ponieść się ku nowym doświadczeniom twojego bytu. Powróć do swojej pierwotnej niewinności i czystości. Pokonaj przepaść pomię­dzy siłą rozumu, która pochodzi z zewnątrz, a wrodzoną siłą Bożą, która tkwi w tobie. Archanioł Gabriel, sługa Boży, wspiera cię nie­zliczonymi rzeszami aniołów, kiedy zdecydujesz się na tę siłę otwo­rzyć. Białe światło jasności i zrozumienia umacnia każdą siłę i prze­nika każdą barwę.


Przesłanie archanioła Gabriela brzmi:

                                               KAŻDY NOWY DZIEŃ JEST NOWYM 

                                                    POCZĄTKIEM. KAŻDEGO DNIA 

                                                    MOŻESZ ZRZUCIĆ BRZEMIĘ PRZESZŁOŚCI 

                                                          I PRZEŻYĆ ODNOWIENIE.

  RYTUAŁ.

- Oczyszczenie Świątyni Duszy -

 Archanioł Gabriel uczy cię, że twoje ciało jest świątynią duszy. W nim i poprzez niego działa energia,która z jednej strony podtrzymuje fizjologiczne funkcje organizmu, a z drugiej- siłę odczuwanie myślenia i działania.Jak wykorzystywałeś tę siłę do tej pory? Jak obchodziłeś się z tym darem? Wyobraź sobie swoje ciało jako naczynie, które zawiera wszystko, co do tej pory przeżyłeś,pomyślałeś, poczułeś i zrobiłeś.Zastanów się jak wyglądałby mieszanka tych składników. Oddaj się refleksji nad tą metaforą Wykonaj kilka głębokich wdechów i pozwól odpłynąć starej cieczy wypełniającej naczynie..wyobraź sobie ,że wraz z każdym wydechem odpływa ona do ziemi, która ją przyjmuje i oczyszcza.Kiedy naczynie zostanie opróżnione, wyobraź sobie jasny promień światła,który je oczyszcza. Teraz można je napełnić na nowo kryształowobiałą cieczą.

Modlitwa.  Boże Ojcze/Boże Matko! Przywołuje Cię. Działaj w moim życiu.Oczyść mnie ze wszystkich energii,które nie odpowiadają Bożej naturze. Pozwól mi przebudzić się w Bożym świetle. Pozwól mi stać się świątynią czystości i miłości.Dziękuję ci z całego serca.

 

Archanioł Rafał.


                                              Wewnętrzne skupienie.

                                              Uzdrawiającemu strumieniowi piątego Bożego promienia

w szmaragdowozielonym świetle
poświęcam moją misję
powrotu do stanu pierwotnego zdrowia
- cielesnego, umysłowego, duchowego
w duchu kosmicznego porządku
i wszechobejmującej prawdy.
Porządkuję ograniczające struktury myślowe,
przemieniając je w siły sprzyjające życiu.
Mieszam błękit Bożej siły wiary
ze złocistożółtym kolorem wszechobejmującej boskiej mądrości.
 Uzyskuję w ten sposób zielony koncentrat  rozwoju, uzdrowienia
i prawdziwego wewnętrznego bogactwa,
które gromadzisz w sobie, aby obdarowywać nim innych
- ku Bożej radości.
Imię Rafa! oznacza: Bóg uzdrowił, Uzdrowienie Boże. Jego zada­nie polega na wtajemniczaniu człowieka w boską sztukę leczenia i wiedzę medyczną. Jego działanie zostało opisane w Biblii w Księ­dze Tobita.

 Tobit był ślepym starcem.  Pewnego razu polecił swojemu synowi, Tobiaszowi, aby przyniósł zdeponowaną przez niego w odległym mieście* sakiewkę srebrnych monet. Poradził mu wziąć ze sobą jakiegoś towarzysza, gdyż droga była długa i uciążli­wa. Tobiasz napotkał archanioła Rafała. Rafał przyszedł mu z po­mocą pod postacią zwykłego, śmiertelnego mężczyzny i początko­wo nie zdradził mu swej anielskiej natury. Podczas drogi uczył Tobiasza sztuki leczenia. Pokazał mu też metody przepędzania de­monów z ludzkiego ciała. Mając taką wiedzę, Tobiasz uwolnił od demona kobietę imieniem Sara i wyleczył swojego ojca ze ślepoty, wykorzystując do tego rybie wnętrzności. Według przekazów żydow­skich, Rafał był również tym, który wręczył Noa oprawioną w szma­ragd księgę, zawierającą wszelką wiedzę z zakresu astronomii, me­dycyny (sztuki leczenia) oraz przepędzania sił mroku.

Ludzie wyobrażają sobie archanioła Rafała jako postać przyja­cielską i towarzyską, o wesołym usposobieniu. Jest on miłym towa­rzyszem i bywa często przedstawiany jako anioł w zielonej szacie, ze szmaragdowozieloną księgą w dłoni, laską Eskulapa i rybą u swoich stóp. W dzisiejszych czasach służy on wraz z ( Archaii ) Maryją Matką – królową aniołów, szmaragdowozielonemu promieniowi uzdrowienia.


Archanioł Rafał, wielki święty w zielonej szacie, wkracza w twoje życie cicho i łagodnie. Usłyszał zapewne twoją prośbę o uzdrowie

nie i zjawił się na twoje wezwanie. Nieustannie czeka, aby móc przyjść ci z pomocą, kiedy o to poprosisz.

Rafał przekazuje ci starą wiedzę o sztuce leczenia. Nakłania cię, abyś spojrzał na swoją chorobę z innego punktu widzenia, z wyższej perspektywy. Radzi: „Nie schodź jej z drogi, lecz skoncentruj się na jej przesłaniu. Potraktuj ją jako mądrego doradcę, który chce prze­kazać ci coś ważnego". Poucza cię, że wszelkie choroby i dolegliwo­ści można uleczyć, pod warunkiem że jest się gotowym popracować nad nimi na płaszczyźnie świadomości. Przypomina ci, że jesteś do­skonały i że jest to jedyną prawdą twojego bytu. Wszystko inne jest wyuczoną bzdurą i może znów zostać zapomniane. Ucz się ze sobą i poprzez siebie.

Rozpoznaj swoje wewnętrzne siły wiary i intuicji. Wniknij w głąb swojej prawdziwej natury, ponieważ w najgłębszym zakamarku duszy mieszka nieskończona, uzdrawiająca moc. Stare przysłowie mówi: „Lekarz zszywa rany, Bóg je leczy".

Niech więc tak się stanie!


Przesłanie archanioła Rafała brzmi:

ZAUFAJ I UWIERZ. 
 TO POMAGA I LECZY SIŁĄ BOSKĄ.

Rytuał.
- Aktywacja uzdrawiającej energii - 
Archanioł Rafał radzi ci, abyś skupił się na sobie i swoich warunkach życiowych. Stawia ci najpierw pytania o wiarę. W co wierzysz? Czego oczekujesz od siebie, a czego od bliźnich? W jakiej relacji pozostajesz ze swoim otoczeniem? Dlaczego uważasz na przykład, że to lub tamto jest trudne? Skąd wypływa to przekonanie? Rozpocznij od samoobserwacji oraz od analizy swoich myśli i przekonań. Wsłuchaj się w samego siebie. Kiedy zauważysz ,że pewne rzeczy mówisz częściej niż trzy razy zacznij je zapisywać. Stanowią one jeden z wzorów(schematów), według których działasz. Możesz też założyć dziennik swoich codziennych myśli.Uświadom sobie,że nikt(poza tobą) nie myśli w twojej głowi,że masz władze nad swoimi myślami.wiedz,ze myśli są potężnymi energiami, które wysyłasz w świat i przez to tworzysz swoją rzeczywistość! Zacznij świadomie skupiać się na uzdrawiającej sile boga i w ten sposób toruj sobie drogę do nowych możliwości i doświadczeń.Koncentruj się codziennie na uzdrawiającej sile archanioła Rafała,otaczając się w wyobraźni zielonym swiatłem.Zielone są łąki, drzewa,lasy.Są one siłami natury,któe zmieniaja dwutlenek węgla, w tlen i dzięki temu zaopatruja twoje płuca w zyciodajne powietrze. Wykonuj swiadomie głębokie wdechy,tak często,jak sobie o tym przypomnisz. Zacznij się komunikować na wszystkich płaszczyznach z uzdrawiającymu siłami w sobie i w okół siebie- naturom,pozywieniem, pięknymi uczuciami,czystym powietrzem, ruchami ciała itp.Wsłuchaj się w głos intuicji- impulsu w swiom sercu.Poprowadzi cię ona madrze z powrotem ku pierwotnemu poczuciu doskonałości i czystej radości zycia. 
Afirmacja: Boska siła mieszkająca we mnie przynosi mi radę i pomoc.

Zamieszczony tekst pochodzi z książki "Świetlista Siła aniołów" Jeanne Ruland.
Jeśli chcecie pracować z siłąmi anielskimi, bardzo polecam tę książkę
 

 1 komentarz :

  1. Zapraszam do korzystania z mocy anielskich sił.
    Co rok o tej samej porze,można prosić o wsparcie. 29 wrzesień.Święto Trzech Archaniołów.
    Michał,Gabriel,Rafał.- wykorzystaj więc,modlitwy i rytuały,które są wspierające.

    OdpowiedzUsuń